Tehilim 42

Studio

  

1 למנצח משכיל לבני־קרח׃

2 כאיל תערג על־אפיקי־מים כן נפשי תערג אליך אלהים׃

3 צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים׃

4 היתה־לי דמעתי לחם יוםם ולילה באמר אלי כל־היום איה אלהיך׃

5 אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר בסך אדדם עד־בית אלהים בקול־רנה ותודה המון חוגג׃

6 מה־תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי־עוד אודנו ישועות פניו׃

7 אלהי עלי נפשי תשתוחח על־כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער׃

8 תהום־אל־תהום קורא* לקול צנוריך כל־משבריך וגליך עלי עברו׃

9 יוםם יצוה יהוה חסדו ובלילה [כ= שירה] [ק= שירו] עמי תפלה לאל חיי׃

10 אומרה לאל סלעי למה שכחתני למה־קדר אלך בלחץ אויב׃

11 ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרמ* אלי כל־היום איה אלהיך׃

12 מה־תשתוחחי נפשי ומה־תהמי עלי הוחילי לאלהים כי־עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃