၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:22

Дослідження

     

22 ဧလိရှဲဆင့်ဆိုသော အမိန့်တော်အတိုင်း ထိုရေ သည် ယနေ့တိုင်အောင် ချိုလေ၏။


Коментар до цього вірша  

За Henry MacLagan

Verse 22. Thus, therefore, truth is perpetually vivified, and purified from falsity, according to the testimony of the Word.