၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:22

പഠനം

     

22 ဧလိရှဲဆင့်ဆိုသော အမိန့်တော်အတိုင်း ထိုရေ သည် ယနေ့တိုင်အောင် ချိုလေ၏။


ഈ വാക്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം  

വഴി Henry MacLagan

Verse 22. Thus, therefore, truth is perpetually vivified, and purified from falsity, according to the testimony of the Word.