Das Obras de Swedenborg

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 4299

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

Estudar Esta Passagem

Vá para a seção / 10837  

← Anterior   Próximo →

4299. Omdat ik God van aangezichten tot aangezichten heb gezien en mijn ziel bevrijd is geweest; dat dit betekent dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond, alsof zij uit het Goddelijke waren, staat vast uit de betekenis van ‘God zien’, namelijk de toenadering tot Hem door de innerlijke dingen, namelijk door de goede en ware dingen, vandaar de tegenwoordigheid, zie nr. 4198 en uit de betekenis van de aangezichten, nrs. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066;

en dus het denken en de aandoeningen, want deze beide zijn de innerlijke dingen, omdat zij van de ziel en van het gemoed zijn en zich in het aangezicht openbaren; en uit de betekenis van ‘mijn ziel is bevrijd geweest’ namelijk doorstaan, namelijk de Goddelijke tegenwoordigheid. Dat door al die dingen wordt aangeduid dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond alsof zij uit het Goddelijke waren, kan nergens anders vandaan blijken dan uit de naastgelegen en de verderaf gelegen oorzaken van de verzoekingen; de naastgelegen oorzaken zijn de boze en valse dingen bij de mens, die hem in verzoekingen leiden, dus de boze geesten en genieën die ze ingieten, nr. 4249; toch kan niemand verzocht worden, dat wil zeggen, enige geestelijke verzoeking ondergaan, dan alleen degene die een geweten heeft, want de geestelijke verzoeking is niets anders dan een marteling van het geweten; dus kunnen geen anderen verzocht worden dan zij die in het hemels en geestelijk goede zijn, want dezen hebben een geweten; de overigen hebben het niet en weten zelfs niet eens wat een geweten is; het geweten is de nieuwe wil en het nieuwe verstand uit de Heer; en dus is het de tegenwoordigheid van de Heer bij de mens en deze tegenwoordigheid is des te dichter nabij, hoe meer de mens in de aandoening van het goede of van het ware is; indien de tegenwoordigheid van de Heer dichter nabij is dan de mens naar verhouding in de aandoening van het goede of het ware is, dan komt de mens in verzoeking; de oorzaak hiervan is dat de boze en valse dingen die bij de mens zijn, die getemperd zijn met de goede en ware dingen bij hem, de nadere tegenwoordigheid niet kunnen doorstaan; dit kan vaststaan uit wat in het andere leven bestaat, namelijk dat de boze geesten geenszins enig hemels gezelschap kunnen naderen of zij beginnen angstig en gemarteld te worden; verder dat de boze geesten het niet verdragen dat de engelen hen onderzoeken, want zij worden terstond gemarteld en vallen in onmacht; en eveneens hieruit dat de hel van de hemel is verwijderd, met als oorzaak dat de hel de hemel niet verdraagt, dat wil zeggen, de tegenwoordigheid van de Heer die in de hemel is; vandaar komt het, dat in het Woord van hen gezegd wordt:

‘Dan zullen zij aanvangen te zeggen tot de bergen: Valt op ons en tot de heuvelen; Verbergt ons’, (Lukas 23:30);

en elders:

‘Zij zullen tot de bergen en tot de steenrotsen zeggen: Stort over ons en verbergt ons van het aangezicht van Degene die op de troon zit’, (Openbaring 6:16);

ook verschijnt de nevelachtige en duistere sfeer die uitwasemt van de boze en valse dingen van degenen die in de hel zijn, in de gedaante van een berg of een steenrots, waaronder zij verborgen worden, zie de nrs. 1265, 1267, 1270. Hieruit nu kan men weten dat ‘ik heb God van aangezichten tot aangezichten gezien en mijn ziel is bevrijd geweest’ de zwaarste verzoekingen betekent, alsof die uit het Goddelijke waren. De verzoekingen en de martelingen verschijnen alsof zij uit het Goddelijke waren, omdat ze, zoals gezegd, door de Goddelijke tegenwoordigheid van de Heer ontstaan, toch zijn ze niet vanuit het Goddelijke of uit de Heer, maar uit de boze en valse dingen die bij degene zijn die verzocht of gemarteld wordt; uit de Heer immers gaat niet dan het heilige, goede, ware en barmhartige voort; het is dit heilige, namelijk het goede, het ware en het barmhartige, dat diegenen die in de boze en valse dingen zijn, niet kunnen uithouden, omdat die dingen tegenovergesteld of strijdig zijn; de boze dingen, de valse dingen en de onbarmhartigheid streven aanhoudend daarnaar om die heilige dingen te schenden en voor zoveel als zij ze aanvallen voor zoveel worden zij gemarteld; en wanneer zij aanvallen en vandaar gemarteld worden, dan menen zij dat het het Goddelijke is dat hen martelt; dit is het wat wordt verstaan onder ‘alsof zij uit het Goddelijke waren’. Dat niemand Jehovah van aangezicht tot aangezicht kan zien en leven, was aan de Ouden bekend en van daar ging de erkentenis daarover over op de nakomelingen van Jakob; daarom waren zij zozeer verheugd wanneer zij enig engel hadden gezien en toch leefden; zoals in het Boek Richteren:

‘Gideon zag, dat het een engel van Jehovah was; daarom zei Gideon: Heer Jehovah, daarom omdat ik een engel van Jehovah gezien heb van aangezicht tot aangezicht; en Jehovah zei tot hem: Vrede zij u, vrees niet, omdat gij niet sterven zult’, (Richteren 6:22, 23). In hetzelfde Boek:

‘Manoach zei tot zijn echtgenote: Stervende zullen wij sterven, omdat wij God gezien hebben’, (Richteren 13:22);

en bij Mozes:

‘Jehovah zei tot Mozes:

‘Gij zult Mijn aangezichten niet kunnen zien, omdat de mens Mij niet zal zien en leven’, (Exodus 33:20). Dat van Mozes wordt gezegd dat hij met Jehovah sprak van aangezicht tot aangezicht, (Exodus 33:11) en dat ‘Jehovah hem gekend heeft van aangezicht tot aangezicht’, (Deuteronomium 34:10), is omdat Hij hem verscheen in een menselijke vorm die aangepast was aan zijn opneming en die uiterlijk was, namelijk als een oude man met een baard, die bij hem gezeten was, zoals ik door de engelen hierover ben onderricht; vandaar hadden ook de Joden geen andere voorstelling dan zoals van een zeer oud mens met een lange en sneeuwwitte baard, die meer dan de andere goden wonderen kon doen; niet dat Hij de Allerheiligste was, omdat zij niet wisten wat het heilige was; te minder zouden zij ooit het heilige hebben kunnen zien dat uit Hem voortgaat, omdat zij in een lichamelijke en aardse liefde waren, zonder heilig innerlijke, nrs. 4289, 4293.

Vá para a seção / 10837  

← Anterior   Próximo →

   Estudar Esta Passagem
Das Obras de Swedenborg

Referências de entrada::

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4307, 4311, 4692, 7568, 8562, 8797, 8924, 8945, 9313, 9320, 10396, 10566

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 121, 139, 197, 200, 248


Referências das obras não publicadas de Swedenborg:

Apocalypse Explained 433


   Ferramentas de Pesquisa Swedenborg

Outros Comentários do Novo Cristianismo

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

Das Obras de Swedenborg

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer # 248

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

Estudar Esta Passagem

Vá para a seção / 325  

← Anterior   Próximo →

(Nesta versão ou tradução, nenhum texto existe para essa passagem; clique “Leia Next” para avançar)

Vá para a seção / 325  

← Anterior   Próximo →

   Estudar Esta Passagem
Das Obras de Swedenborg

Referências das obras não publicadas de Swedenborg:

Apocalypse Explained 69, 92, 119, 120, 122, 146, 329, 357, 401, 411, 412, 430, 504, 519, 539, 587, 655, 701, 724

Spiritual Experiences 6088


   Ferramentas de Pesquisa Swedenborg


Published by Swedenborg Boekhuis.

Das Obras de Swedenborg

 

Apocalypse Explained # 655

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Estudar Esta Passagem

Vá para a seção / 1232  

← Anterior   Próximo →

655. Where also our Lord was crucified, signifies by which, namely, by the evils and the falsities therefrom springing from infernal love, He was rejected and condemned. This is evident from this, that evils themselves and their falsities springing from infernal love are what reject and condemn the Lord. These evils and the falsities thence are signified by "Sodom and Egypt," therefore it is said of the city Jerusalem that it is thus "called spiritually," for "to be called spiritually Sodom and Egypt" signifies evil itself, and the falsity therefrom.

(Referências: Deuteronomy 28:60; Revelation 11:8)


[2] The hells are divided into two kingdoms, over against the two kingdoms in the heavens; the kingdom over against the celestial kingdom is at the back, and those who are in it are called genii; this kingdom is what is meant in the Word by "devil;" but the kingdom that is over against the spiritual kingdom is in front, and those who are in it are called evil spirits; this kingdom is what is meant in the Word by "Satan. " These hells, or these two kingdoms into which the hells are divided, are meant by "Sodom and Egypt." Whether it is said evils and the falsities therefrom, or these hells, it is the same, since from these all evils and all falsities therefrom ascend.

[3] That the Jews who were at Jerusalem crucified the Lord means that He was crucified by the evils and falsities therefrom which they loved; for all things recorded in the Word respecting the Lord's passion represented the perverted state of the church with that nation. For although they accounted the Word holy, yet by their traditions they perverted all things therein until there was no longer any Divine good or truth remaining with them, and when Divine good and Divine truth, which are in the Word, no longer remain, evils and falsities from infernal love succeed in their place, and these are what crucify the Lord. (That such things are signified by the Lord's passion may be seen above, n. 83, 195, 627. That the Lord is said "to be slain" signifies that he was rejected and denied, see above, n. 328; and that the Jews were such, see above, n. 122, 433, 619; and in the New Jerusalem and Its Heavenly Doctrine, n. 248.)

(Referências: The Apocalypse Explained 83, 122, 195, 328, 433, 619, 627)


[4] As it is here said "where our Lord was crucified," it shall be told what "crucifixion" (or hanging upon wood) signified with the Jews. They had two modes of capital punishment, crucifixion and stoning; and "crucifixion" signified a condemnation and curse because of the destruction of good in the church, and "stoning" signified a condemnation and curse because of the destruction of truth in the church. "Crucifixion" signified a condemnation and curse because of the destruction of good in the church, for the reason that "wood," upon which they were hung, signified good, and in the contrary sense evil, both pertaining to the will; and "stoning" signified a condemnation and curse because of the destruction of truth in the church, for the reason that "the stone," with which they were stoned, signified truth, and in the contrary sense falsity, both pertaining to the understanding; for all things instituted with the Israelitish and Jewish nation were representative, and thence significative. (That "wood" signifies good, and in the contrary sense evil, and that a "stone" signifies truth, and in the contrary sense falsity, may be seen in the Arcana Coelestia 643 Arcana Coelestia 643[1-4], 3720, 8354.) But as it has not been known heretofore why the Jews and Israelites had the punishment of the cross and the punishment of stoning, and it is important that it should be known, I will cite some confirmations from the Word to show that these two punishments were representative.

[5] That "hanging upon wood" or "crucifixion" was inflicted because of the destruction of good in the church, and that it thus represented the evil of infernal love, whence arises a condemnation and curse, can be seen from the following passages. In Moses:

If there be a stubborn and rebellious son, obeying not the voice of his father or mother, all the men of the city shall stone him with stones that he may die. And if there be in a man a crime and judgment of death, and he be put to death, thou shalt hang him upon wood; his carcass shall not remain overnight upon the wood, but burying thou shalt bury him the same day; for he that is hanged is a curse of God, and thou shalt not defile thy land (Deuteronomy 21:18, 20-23).

"Not obeying the voice of father or mother" signifies in the spiritual sense to live contrary to the precepts and truths of the church, therefore the penalty for it was stoning; "the men of the city who were to stone him" signify those who are in the doctrine of the church, "city" signifying doctrine. "If there be in a man a crime, a judgment of death, thou shalt hang him upon wood" signifies if one has done evil against the good of the Word and of the church; because this was a capital crime he was to be hung upon wood, for in the Word "wood" signifies good, and in the contrary sense evil; "his carcass shall not remain overnight upon the wood, but thou shalt bury him the same day," signifies lest there be a representative of eternal damnation; "thou shalt not defile thy land" signifies that this would be a cause of offense to the church.

[6] In Lamentations:

Our skins are become black like an oven because of the tempests of famine; they ravished the women in Zion, the virgins in the cities of Judah; their princes were hanged up by the hand, the faces of the elders are not honored, the young men they have led away to grind, and the boys stumble under the wood (Lamentations 5:10-13).

"Zion" means the celestial church, which is in the good of love to the Lord, which church the Jewish nation represented; "the virgins in the cities of Judah" signify the affections of truth from the good of love; "their princes were hanged up by the hand" signifies that truths from good were destroyed by falsities from evil; "the faces of the elders that were not honored" signify the goods of wisdom; "the young men who were led away to grind" signify the truths from good, "to grind" signifying to acquire falsities and to confirm them from the Word; "the boys stumble under the wood" signifies newborn goods perishing through evils.

[7] A "baker" as also "bread" signifies the good of love, and a "butler" as also "wine," the truth of doctrine, therefore:

The baker was hanged on account of his crime against king Pharaoh (Genesis 40:19-22; 41:13).

This may be seen explained in the Arcana Coelestia 5139-5169). Because "Moab" means those who adulterate the goods of the church, and "Baal-peor" signifies the adulteration of good, it came to pass that:

All the chiefs of the people were hung up before the sun, because the people committed whoredom with the daughters of Moab and bowed themselves down to their gods, and joined themselves to Baal-peor (Numbers 25:1-4).

"To commit whoredom with the daughters of Moab" signifies to adulterate the goods of the church; and "to be hung up before the sun" signifies a condemnation and curse because of the destruction of the good of the church.

[8] Because "Ai" signifies the knowledges of good, and in the contrary sense the confirmations of evil:

The king of Ai was hanged on wood, and afterwards thrown down at the entrance of the gate of the city, and the city itself was burned (Joshua 8:26-29).

And because "the five kings of the Amorites" signified evils and falsities therefrom destroying the goods and truths of the church,

Those kings were hanged by Joshua, and afterwards cast into the cave of Makkedah (Joshua 10:26, 27);

"the cave of Makkedah" signifying direful falsity from evil.

(Referências: Joshua 10:26-27)


[9] Again, "to be hung upon wood or to be crucified" signifies the punishment of evil that destroys the good of the church, in Matthew:

Jesus said, I send unto you prophets, wise men, and scribes; and some of them shall ye kill, crucify, and scourge in your synagogues, and persecute them from city to city (Matthew 23:34).

All things the Lord spoke He spoke from the Divine, but the Divine things from which he spoke fell into the ideas of natural thought and consequent expressions according to correspondences, like these here and elsewhere in the Gospels; and as all the words have a spiritual sense, so in that sense prophets, wise men, and scribes, are not here meant, but instead of them the truth and good of doctrine and of the Word; for spiritual thought and speech therefrom, like that of angels, is without the idea of person; so a "prophet" signifies the truth of doctrine, "wise men" the good of doctrine, and "scribes" the Word from which is doctrine; from this it follows that "to kill" has reference to the truth of the doctrine of the church, which is meant by a "prophet;" "to crucify" has reference to the good of doctrine, which is meant by "a wise man," and "to scourge" has reference to the Word, which is meant by a "scribe;" thus "to kill" signifies to extinguish, "to crucify" to destroy, and "to scourge" to pervert. That they will wander from one falsity of doctrine into another is signified by "persecuting them from city to city," "city" signifying doctrine. This is the spiritual sense of these words.

[10] In the same:

Jesus said to the disciples that He must suffer at Jerusalem, and that the Son of man shall be delivered to the chief priests and scribes, and they shall condemn Him, and deliver Him up to the Gentiles to be mocked, to be scourged, and to be crucified; and the third day He shall rise again (Matthew 20:18, 19; Mark 10:32-34).

The spiritual sense of these words is that Divine truth, in the church where mere falsities of doctrine and evils of life reign, shall be blasphemed, its truth shall be perverted, and its good destroyed. "The Son of man" signifies Divine truth, which is the Word, and "Jerusalem" signifies the church where mere falsities and evils reign; "the chief priests and scribes" signify the adulterations of good and the falsifications of truth, both from infernal love; "to condemn Him and deliver Him to the Gentiles" signifies to assign Divine truth and Divine good to hell and to deliver them to the evils and falsities that are from hell, the "Gentiles" signifying the evils that are from hell and that destroy the goods of the church; "to be mocked, to be scourged, and to be crucified," signifies to blaspheme, falsify and pervert the truth, and to adulterate and destroy the good of the church and of the Word (as above); "and the third day He shall rise again" signifies the complete glorification of the Lord's Human.

(Referências: Matthew 20:18-19)


[11] From this it can be seen what is signified in the spiritual sense by the Lord's crucifixion, also what is signified by the various mockings then connected with it, as that "they put a crown of thorns on His head," that "they smote Him with a reed," and also that "they spat in His face," with many other things related in the Gospels, this signifying that the Jewish nation treated Divine truth and good itself, which was the Lord, in a like heinous manner; for the Lord suffered the heinous state of that church to be represented in Himself; and this was also signified by:

His bearing their iniquities (Isaiah 53:11).

For it was a common thing for a prophet to take upon himself a representation of the heinous things of the church; thus the prophet Isaiah was commanded to go naked and barefoot three years, to represent the church as destitute of good and truth (Isaiah 20:3, 4); the prophet Ezekiel, bound in cords, laid siege to a tile on which Jerusalem was depicted, and ate a cake of barley made with the dung of an ox, to represent that the truth and good of the church was thus besieged by falsities and polluted by evils (Ezekiel 4:1-13); the prophet Hosea was commanded to take a harlot to himself for a woman, and children of whoredoms, to represent what the quality of the church was at that time (Hosea 1:1-11); with other like things. That this was "bearing the iniquities of the house of Israel" or the church is plainly declared in Ezekiel 4:5, 6. From this it can be seen that all things recorded concerning the passion of the Lord were representative of the state of the church at that time with the Jewish nation.

(Referências: Ezekiel 4:5-6; Isaiah 20:3-4)


[12] Thus much respecting the punishment of "hanging upon wood or crucifixion. " This is not the place to confirm from the Word that the other punishment, which was "stoning," signified a condemnation and curse because of the destroyed truth of the church, but it can be seen from the passages where "stoning" is mentioned (as in Exodus 21:28-33; Leviticus 24:10-17, 23; Numbers 15:32-37; Deuteronomy 13:10; 17:5-7; 22:20, 21, 24; Ezekiel 16:39-41; 23:45-47; Matthew 23:37; Luke 13:34; 20:6; John 8:7; 10:31, 32; and elsewhere).

(Referências: Deuteronomy 22:20-21; John 10:30, 10:31-32, 10:38; Numbers 15:32-36; Revelation 11:8)

Vá para a seção / 1232  

← Anterior   Próximo →

   Estudar Esta Passagem
Das Obras de Swedenborg

Referências das obras não publicadas de Swedenborg:

Apocalypse Explained 648, 768, 805, 863, 922


   Ferramentas de Pesquisa Swedenborg


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Traduzir: