Žalmy 54:2

पढाई करना

       

2 Když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David pokrývá u nás?