Žalmy 54:2

Studie

       

2 Když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David pokrývá u nás?