Žalmy 57:10

पढाई करना

     

10 Slaviti tě budu mezi lidmi, Pane, žalmy prozpěvovati tobě budu mezi národy.