Faith #0

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

      |
Yiya esigabeni / 72  
  

(Kungenzeka ukuthi lesi siqephu asikakahunyushwa kuze kube manje, noma umhumushi ukhethe ukusishiya, noma kube negebe ekubaleni izinombolo koqobo lwesiLatini.)

Yiya esigabeni / 72  
  

Thanks to the Swedenborg Foundation for the permission to use this translation.