Phục truyền luật lệ ký 24:18

Study

          

18 Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi khỏi đó. Cho nên ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy.


Ukuhlaziywa kwaleli vesi  

By Alexander Payne

Verse 18. When the soul is advancing from a state of truth to a state of good, and has become less occupied about doctrines; the soul must not return to its former state for the sake of these doctrines: they are for those who are still learning the truth, or who are being led by truth to the life of good, or for those who are in truth and not yet in good; that you may be gifted by the Divine Love and Wisdom with a celestial proprium, or a new will for good as if from yourself.    Funda incazelo yangaphakathi

Humusha: