เฉลยธรรมบัญญัติ 20:18

Study

              

18 เพื่อว่าเขาจะมิได้สอนท่านให้กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนทั้งสิ้นของเขาซึ่งเขาได้กระทำต่อพวกพระของเขา เพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน


Ukuhlaziywa kwaleli vesi  

By Alexander Payne

Verse 18. That they seduce not the soul to pervert all the good and truth it has received by prostituting them to the service of selfish and worldly loves, which is the tendency of all these interior evils and falsities; for thus the soul would be averted from all Divine Goodness and Wisdom.    Funda incazelo yangaphakathi

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Humusha: