เฉลยธรรมบัญญัติ 20:10

Study

              

10 เมื่อพวกท่านเข้าไปใกล้เมืองซึ่งท่านจะไปสู้รบนั้น จงเสนอหลักสันติภาพแก่เมืองนั้นก่อน


Ukuhlaziywa kwaleli vesi  

By Alexander Payne

Verse 10. When the soul in the progress of regeneration finds its progress impeded by doctrines existing in the mind, then it should be seen if these doctrines can be brought into conformity with the perception of good given to the soul.
Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org