Psalmi 65:3

Funda

              |

3 Bezakonja me pritiskaju, Ti ćeš očistiti grehe naše.