၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:19

Funda

     

19 ထိုအခါဘုရားသခင်၏လူသည် အမျက်ထွက်၍၊ အဘယ်ကြောင့် ငါးကြိမ်ခြောက်ကြိမ်မရိုက်သနည်း။ ထိုသို့ရိုက်လျှင်၊ ရှုရိလူတို့ကို အကုန်အစင်လုပ်ကြံရလိမ့် မည်။ ယခုမူကား၊ သုံးကြိမ်သာ လုပ်ကြံရလိမ့်မည်ဟု ဆို၏။


Ukuhlaziywa kwaleli vesi  

Ngu Henry MacLagan

Verse 19. But it is seen from the Word that there is interior opposition between the corrupted man and Divine Truth, so that, while condemnation is indeed complete as to the external man, there is not fulness of such condemnation internally, nor any real conflict against evil; the consequence being only partial or outward subjugation of the natural man.