Ezekiel 31:18

Funda

            |

18 Idâh thokôzy hry liata a rôhnahna nata laina liata ahy e nâ hawhpa a y? Châhrasala Idâh thozy chhaota alei su ry chaipa liata thypa na châ aw; zaozi ta thiepa chopawtai leipazy hry liata nâ zia awpa a châ. “He he Phirao nata a zawpi zydua cha ama châ, Abeipa KHAZOHPA ta a tah.