הושע 1:9

Funda

            |

9 ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם׃