Zechariyah 5:1

Funda

            |

1 ואשוב ואשא עיני ואראה והנה מגלה עפה׃