Eyov 13:26

Funda

     

26 כי־תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃