Dvrei Yamim B 10:13

Funda

       

13 ויענם המלך קשה ויעזב המלך רחבעם את עצת הזקנים׃