2 Χρονικά 11:7

Funda

       

7 και την Βαιθ-σουρ και την Σοκχω και την Οδολλαμ