യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും


这是翻译的:Real Faith and Irrelevant Pretty Notions; 作者:Jared Buss

机器翻译成: മലയാളം

描述:

മതം നമ്മെ ഒന്നും സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകം പറയുന്നതായി തോന്നുന്നു, അതിനാൽ ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാരമാണ്. എന്നാൽ ഇത് പിന്നോട്ടാണ്.

创作时间: 2023

信用: New Christian Bible Study machine translation team.

创作时间: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

许可证: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 查看条款

关于: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


建议引文:

യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


返回