Thánh vịnh第48章:5

学习

            |

5 Họ thấy đến, bèn sững sờ, Bối rối, rồi mau mau chạy trốn.