Cuộc di cư第31章:1

学习

            |

1 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng: