เฉลยธรรมบัญญัติ第22章:1

学习

       

1 "เมื่อท่านทั้งหลายเห็นวัวหรือแกะของพี่น้องของท่านหลงมาอย่านิ่งเฉยเสีย จงพาสัตว์เหล่านั้นกลับไปให้พี่น้องของท่าน


这节经文评论  

原作者: Alexander Payne

Verse 1. You shall not perceive that the love of good either from a natural origin or from a spiritual origin in the soul is wandering from the path of love to the Lord and charity to the neighbour, and neglect the perception: the interior will must endeavour with all its powers to bring them back to heavenly order.
Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org