John第10章:31

学习

             |

31 Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin.