4 Mosebok第9章

Swedish (1917)

研究内在含义

← 4 Mosebok第8章   4 Mosebok第10章 →

1 Och HE EN talade till Mose Sinais öken, i första månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land; han sade:

2 Israels barn skola ock hålla påsk högtid på den bestämda tiden.

3 På fjortonde dagen i denna månad, vid aftontiden, skolen I hålla den, på bestämd tid. Enligt alla stadgar och föreskrifter därom skolen I hålla den.

4 Så sade då Mose till Israels barn att de skulle hålla påskhögtid.

5 Och de höllo påskhögtid i först månaden, på fjortonde dagen i månaden, vid aftontiden, i Sinais öken Israels barn gjorde i alla stycken såsom HE EN hade bjudit Mose

6 Men där voro några män som hade blivit orena genom en död människa, så att de icke kunde hålla påskhögtid på den dagen; dessa trädde på den dagen fram inför Mose och Aron.

7 Och männen sade till honom: »Vi hava blivit orena genom en död människa; skall det därför förmenas oss att bland Israels barn bära fram HE ENS offergåva på bestämd?»

8 Mose svarade dem: »Stannen så vill jag höra vad HE EN bjuder angående eder.»

9 Och HE EN talade till Mose och sade:

10 Tala till Israels barn och säg: Om någon bland eder eller edra efterkommande har blivit oren genom en död, eller är ute på resa långt borta, och han ändå vill hålla HE ENS påskhögtid

11 så skall han hålla den i andra månaden, på fjortonde dagen, vid aftontiden. Med osyrat bröd och bittra örter skall han äta påskalammet.

12 Intet därav skall lämnas kvar till morgonen, och intet ben skall sönderslås därpå. I alla stycken skall påskhögtiden hållas såsom stadgat är därom.

13 Men om någon som är ren, och som icke är ute på resa ändå underlåter att hålla påskhögtid, så skall han utrotas ur sin släkt, eftersom han icke har burit fram HE ENS offergåva på bestämd tid; den mannen bär på synd.

14 Och om någon främling bor hos eder och vill hålla HE ENS påskhögtid, så skall han hålla den enligt den stadga och föreskrift som gäller för påskhögtiden. En och samma stadga skall gälla för eder, lika väl för främlingen som för infödingen i landet.

15 Och på den dag då tabernaklet sattes upp övertäckte molnskyn tabernaklet, vittnesbördets tält, och om aftonen, och sedan ända till morgonen, var det såsom såge man en eld över tabernaklet.

16 Så var det beständigt: molnskyn övertäckte det, och om natten var det såsom såge man en eld.

17 Och så ofta molnskyn höjde sig från tältet, bröto Israels barn strax upp, och på det ställe där molnskyn stannade, där slogo Israels barn läger.

18 Efter HE ENS befallning bröto Israels barn upp, och efter HE ENS befallning slogo de läger. Så länge molnskyn vilade över tabernaklet, lågo de i läger.

19 Och om molnskyn en längre tid förblev över tabernaklet, så iakttogo Israels barn vad HE EN bjöd dem iakttaga och bröto icke upp.

20 Stundom kunde det hända att molnskyn allenast några få dagar stannade över tabernaklet; då lågo de efter HE ENS befallning i läger och bröto sedan upp efter HE ENS befallning.

21 Stundom kunde det ock hända att molnskyn stannade allenast från aftonen till morgonen; när då molnskyn om morgonen höjde sig, bröto de upp; eller om så var, att molnskyn stannade en dag och en natt och sedan höjde sig, så bröto de upp då.

22 Eller om den stannade två dagar, eller en månad, eller vilken tid som helst, så att molnskyn länge förblev vilande över tabernaklet, så lågo Israels barn stilla i läger och bröto icke upp; men när den sedan höjde sig, bröto de upp.

23 Efter HE ENS befallning slogo de läger, och efter HE ENS befallning bröto de upp. Vad HE EN bjöd dem iakttaga, det iakttogo de, efter HE ENS befallning genom Mose.

← 4 Mosebok第8章   4 Mosebok第10章 →
研究内在含义

本章评论:

故事:

从斯威登堡的著作的解释和参考:

Arcana Coelestia 2405, 3812, 4236, 4444, 7900, 8006, 8013 ...

Apocalypse Revealed 862

Life 59

Show Unpublished Work(s)


Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 2


翻译:
分享: