3 Mosebok第3章

Swedish (1917)

研究内在含义

← 3 Mosebok第2章   3 Mosebok第4章 →

1 Och om någon vill bära fram ett tackoffer, och han vill taga sitt offer av fäkreaturen, så skall han ställa fram inför HE ENS ansikte ett felfritt djur, antingen av hankön eller av honkön.

2 Och han skall lägga sin hand på sitt offerdjurs huvud och sedan slakta det vid ingången till uppenbarelsetältet; och Arons söner, prästerna, skola stänka blodet på altaret runt omkring.

3 Och av tackoffret skall han såsom eldsoffer åt Herren bära fram det fett som omsluter inälvorna, och allt det fett som sitter på inälvorna,

4 och båda njurarna med det fett som sitter på dem invid länderna, så ock leverfettet, vilket han skall frånskilja invid njurarna.

5 Och Arons söner skola förbränna det på altaret, ovanpå brännoffret, på veden som ligger på elden: ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren.

6 Men om någon vill bära fram åt HE EN ett tackoffer av småboskapen, så skall han därtill taga ett felfritt djur, av hankön eller av honkön.

7 Om det är ett får som han vill offra, så skall han ställa fram det inför HE ENS ansikte.

8 Och han skall lägga sin hand på sitt offerdjurs huvud och sedan slakta det framför uppenbarelsetältet; och Arons söner skola stänka dess blod på altaret runt omkring.

9 Och av tackoffersdjuret skall han såsom eldsoffer åt HE EN offra dess fett, hela svansen, frånskild invid ryggraden, och det fett som omsluter inälvorna, och allt det fett som sitter på inälvorna,

10 och båda njurarna med det fett som sitter på dem invid länderna, så ock leverfettet, vilket han skall frånskilja invid njurarna.

11 Och prästen skall förbränna det på altaret: en eldsoffersspis åt HE EN.

12 Likaledes, om någon vill offra en get, så skall han ställa fram denna inför HE ENS ansikte.

13 Och han skall lägga sin hand på dess huvud och sedan slakta den framför uppenbarelsetältet; och Arons söner skola stänka dess blod på altaret runt omkring.

14 Och han skall därav såsom eldsoffer åt HE EN offra det fett som omsluter inälvorna, och allt det fett som sitter på inälvorna,

15 och båda njurarna med det fett som sitter på dem invid länderna, så ock leverfettet, vilket han skall frånskilja invid njurarna.

16 Och prästen skall förbränna detta på altaret: en eldsoffersspis, till en välbehaglig lukt. Allt fettet skall tillhöra HE EN.

17 Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte, var I än ären bosatta: intet fett och intet blod skolen I förtära.

← 3 Mosebok第2章   3 Mosebok第4章 →
研究内在含义

本章评论:

从斯威登堡的著作的解释和参考:

Apocalypse Revealed 278, 379, 438, 468, 782

Arcana Coelestia 353, 925, 1001, 2165, 2180, 3994, 4735, ...

Conjugial Love 365

Divine Providence 231

NYA JERUSALEM OCH DESS HIMMELSKA LÄRA 221

True Christian Religion 707

Show Unpublished Work(s)


Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 2

翻译:
分享: