Domarboken第2章

Swedish (1917)

研究内在含义

← Domarboken第1章   Domarboken第3章 →

1 Och HE ENS ängel kom från Gilgal upp till Bokim. Och han sade: »Jag förde eder upp ur Egypten och lät eder komma in i det land som jag med ed hade lovat åt edra fäder; och jag sade: 'Jag skall icke bryta mitt förbund med eder till evig tid.

2 I åter skolen icke sluta förbund med detta lands inbyggare; I skolen bryta ned deras altaren.' Men I haven icke velat höra min röst. Vad haven I gjort! --

3 Därför säger jag nu ock: 'Jag vill icke förjaga dem för eder, utan de skola tränga eder i sidorna, och deras gudar skola bliva eder till en snara.'»

4 När HE ENS ängel hade talat dessa ord till alla Israels barn, brast folket ut i gråt.

5 Och de gåvo den platsen namnet Bokim; och de offrade där åt HE EN.

6 Sedan Josua hade låtit folket gå, drogo Israels barn åstad var och en till sin arvedel, för att taga landet i besittning.

7 Och folket tjänade HE EN, så länge Josua levde, och så länge de äldste levde, de som voro kvar efter Josua, dessa som hade sett alla de stora gärningar HE EN hade gjort för Israel.

8 Men HE ENS tjänare Josua, Nuns son, dog, när han var ett hundra tio år gammal.

9 Och man begrov honom på hans arvedels område i Timna-Heres i Efraims bergsbygd, norr om berget Gaas.

10 När sedan också hela det släktet hade blivit samlat till sina fäder, kom ett annat släkte upp efter dem, ett som icke visste av HE EN eller de gärningar som han hade gjort för Israel.

11 Då gjorde Israels barn vad ont var i HE ENS ögon och tjänade Baalerna.

12 De övergåvo HE EN, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och följde efter andra gudar, de folks gudar, som bodde omkring dem, och dessa tillbådo de; därmed förtörnade de HE EN.

13 Ty när de övergåvo HE EN och tjänade Baal och Astarterna,

14 upptändes HE ENS vrede mot i Israel, och han gav dem i plundrares hand, och dessa utplundrade dem; han sålde dem i deras fienders hand där runt omkring, så att de icke mer kunde stå emot sina fiender.

15 Varthelst de drogo ut var HE ENS hand emot dem, så att de kommo i olycka, såsom HE EN hade hotat, och såsom HE EN hade svurit att det skulle gå dem, och de kommo i stor nöd.

16 Då lät HE EN domare uppstå, som frälste dem ur deras plundrares hand.

17 Men de hörde icke heller på sina domare, utan lupo i trolös avfällighet efter andra gudar och tillbådo dem; de veko med hast av ifrån den väg som deras fäder hade vandrat, i lydnad för HE ENS bud, och gjorde icke såsom de.

18 När HE EN alltså lät någon domare uppstå bland dem, var han med domaren och frälste dem ur deras fienders hand, så länge domaren levde; ty då de jämrade sig över sina förtryckare och plågare, förbarmade sig HE EN.

19 Men när domaren dog, vände de tillbaka och togo sig till vad fördärvligt var, ännu mer än deras fäder, så att de följde efter andra gudar och tjänade och tillbådo dem; de avstodo icke från sina gärningar och sin hårdnackenhet.

20 Därför upptändes HE ENS vrede mot Israel, så att han sade: »Eftersom detta folk har överträtt det förbund som jag stadgade för deras fäder, och icke har velat höra min röst,

21 därför skall icke heller jag hädanefter fördriva för dem en enda man av de folk som Josua lämnade efter sig, när han dog;

22 ty jag skall med dem sätta Israel på prov, om de vilja hålla HE ENS väg och vandra därpå, såsom deras fäder hava hållit den, eller om de icke vilja det.»

23 Alltså lät HE EN dessa folk bliva kvar och fördrev dem icke med hast; han gav dem icke i Josuas hand.

← Domarboken第1章   Domarboken第3章 →
研究内在含义

本章评论:

故事:

从斯威登堡的著作的解释和参考:

Arcana Coelestia 921, 1925, 3255, 4539, 8286, 8301

Show Unpublished Work(s)

Bible Studies:

Is God Angry?

Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 2


翻译:
分享: