Jov第27章:15

学习

     

15 Koji ostanu iza njega, na smrti će biti pogrebeni, i udovice njihove neće plakati.