Jezekilj第6章:2

学习

                 |

2 Sine čovečji, okreni lice svoje prema gorama Izrailjevim, i prorokuj protiv njih,