ဒံယေလ第11章:42

研究内在含义

Myanmar/Burmese: Judson (1835)     

← ဒံယေလ第11章:41    全篇    ဒံယေလ第11章:43 →

42 ထိုမင်းသည် အပြည်ပြည်တို့ကို အောင်မြင်ရ လိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တုပြည်လည်း မလွတ်ရ။

   研究内在含义
斯威登堡著作参考

从斯威登堡的著作主要解释:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 182


斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 3708, 9642

Apocalypse Revealed 720


来自斯威登堡未发表著作的参考:

Apocalypse Explained 31, 654

词/短语解释

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...


翻译: