၂ ဓမ္မရာဇဝင်第14章:28

学习

     

28 အဗရှလုံသည် ရှင်ဘုရင်၏ မျက်နှာတော်ကို မမြင်ရဘဲနှစ်နှစ်ပတ်လုံး ယေရုရှလင်မြို့နေပြီးမှ၊