၄ ဓမ္မရာဇဝင်第2章:3

学习

     

3 ထိုမြို့၌ရှိသောပရောဖက်အမျိုးသားတို့သည် ဧလိရှဲကို ခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငှါထွက်လာ၍၊ ထာဝရ ဘုရားသည် ကိုယ်တော်သခင်ကို ကိုယ်တော်ခေါင်းမှ ယနေ့နှုတ်သွားတော်မူမည်ကို သိတော်မူသလောဟု မေးလျှင်၊ ဟုတ်ကဲ့ငါသိ၏။ တိတ်ဆိတ်စွာ နေကြပါဟုပြောဆို၏။


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 3. And when this descent has taken place, there is perception from the state of man as to truths, that the Word will cease to be understood in its genuine meaning; but those who are in the love of truth, knowing this, are astonished and grieved.