၄ ဓမ္မရာဇဝင်第2章:25

学习

     

25 ထိုမြို့မှ ကရမေလတောင်သို့၎င်း၊ ထိုတောင်မှ ရှမာရိမြို့သို့၎င်း အစဉ်အတိုင်းသွား၏။


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 25. And thus he is delivered, and proceeds from a state of faith to a state of charity, the spiritual church being thence again established.