၄ ဓမ္မရာဇဝင်第13章:23

学习

       

23 ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကို သနားစုံမက်၍ အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်တို့နှင့် ဖွဲ့တော်မူခဲ့သော ပဋိညာဉ်ကို အောက်မေ့လျက် သူတို့ကို မဖျက်ဆီး၊ အထံတော်မှမနှင်ထုတ်သေးဘဲ ကြည့်ရှုပြုစုတော်မူ၏။


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 23. And yet the Lord regards even the church in this state with grace, mercy, and providence, because conjunction with Him is possible through the glorification of His human life as to celestial things, as to spiritual things, and as to natural things; and therefore He never forsakes mankind, nor is salvation in any state of the church an impossibility.