၄ ဓမ္မရာဇဝင်第13章:1

学习

     

1 ယုဒရှင်ဘုရင်အာခဇိသား ယောရှနန်းစံနှစ် ဆယ်သုံးနှစ်တွင်၊ ယေဟုသားယောခတ်သည် ရှမာရိမြို့၌ မင်းပြု၍ ဣသရေလနိုင်ငံကို ဆယ်ခုနစ်နှစ်စိုးစံ၏။


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 1. In that state of the celestial church in which fulness as to truths and the conjunction of truth with good is defective and about to be realized or the reverse, a new state of the spiritual church is inaugurated in which there is a perception of truths derived from the former state, and a full state of trial culminating in vastation.