ഇയ്യോബ്第42章:1

学习

     

1 അതിന്നു ഇയ്യോബ് യഹോവയോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു