BaMidbar第17章

Hebrew: Modern

研究内在含义

← BaMidbar第16章   BaMidbar第18章 →

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃

2 דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו׃

3 ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבותם׃

4 והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לכם שמה׃

5 והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלינם עליכם׃

6 וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם׃

7 וינח משה את המטת לפני יהוה באהל העדת׃

8 ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים׃

9 ויצא משה את כל המטת מלפני יהוה אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו׃

10 ויאמר יהוה אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו׃

11 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו כן עשה׃

12 ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו׃

13 כל הקרב הקרב אל משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע׃

← BaMidbar第16章   BaMidbar第18章 →
研究内在含义

本章评论:

故事:

从斯威登堡的著作的解释和参考:

Arcana Coelestia 3858, 4197, 5622

Apocalypse Revealed 357, 485, 490, 555, 585, 669

Show Unpublished Work(s)


Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 2


翻译:
分享: