Yehoshua第16章

学习

         |

1 ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית אל׃

2 ויצא מבית אל לוזה ועבר אל גבול הארכי עטרות׃

3 וירד ימה אל גבול היפלטי עד גבול בית חורן תחתון ועד גזר והיו תצאתו ימה׃

4 וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים׃

5 ויהי גבול בני אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד בית חורן עליון׃

6 ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה׃

7 וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן׃

8 מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מטה בני אפרים למשפחתם׃

9 והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה כל הערים וחצריהן׃

10 ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה ויהי למס עבד׃