Shemot第20章

Hebrew: Modern

研究内在含义

← Shemot第19章   Shemot第21章 →

1 וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר׃

2 אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃

3 לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃

4 לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ׃

5 לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃

6 ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי׃

7 לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא׃

8 זכור את יום השבת לקדשו׃

9 ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך׃

10 ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך׃

11 כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו׃

12 כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

13 לא תרצח׃

14 לא תנאף׃

15 לא תגנב׃

16 לא תענה ברעך עד שקר׃

17 לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך׃

18 וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃

19 ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות׃

20 ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו׃

21 ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים׃

22 ויאמר יהוה אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם׃

23 לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם׃

24 מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך׃

25 ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה׃

26 ולא תעלה במעלת על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו׃

← Shemot第19章   Shemot第21章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Arcana Coelestia 8859

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 1298, 1551, 1754, 2009, 2332, 2575, 2826 ...

Apocalypse Revealed 213, 392, 457, 474, 601, 847

Divine Providence 230

The Lord 59

Life 59

True Christianity 9, 284, 291, 301, 305, 309, 313 ...

Show Unpublished Work(s)

精神主题:

The Ten Commandments
翻译:
分享: