Shemot第17章

Hebrew: Modern

研究内在含义

← Shemot第16章   Shemot第18章 →

1 ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי יהוה ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם׃

2 וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את יהוה׃

3 ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא׃

4 ויצעק משה אל יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני׃

5 ויאמר יהוה אל משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר קח בידך והלכת׃

6 הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל׃

7 ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסתם את יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם אין׃

8 ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם׃

9 ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי׃

10 ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה׃

11 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק׃

12 וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש׃

13 ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב׃

14 ויאמר יהוה אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים׃

15 ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי׃

16 ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר׃

← Shemot第16章   Shemot第18章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Arcana Coelestia 8554, 8555

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 340, 878, 1679, 2702, 2724, 4876, 4936 ...

Apocalypse Revealed 485

Show Unpublished Work(s)




翻译:
分享: