Shemot第11章

Hebrew: Modern

研究内在含义

← Shemot第10章   Shemot第12章 →

1 ויאמר יהוה אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה׃

2 דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב׃

3 ויתן יהוה את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם׃

4 ויאמר משה כה אמר יהוה כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים׃

5 ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה הישב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה׃

6 והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף׃

7 ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל׃

8 וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא מעם פרעה בחרי אף׃

9 ויאמר יהוה אל משה לא ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים׃

10 ומשה ואהרן עשו את כל המפתים האלה לפני פרעה ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל מארצו׃

← Shemot第10章   Shemot第12章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Arcana Coelestia 7763

本章评论:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 1551, 1851, 2353, 2588, 3325, 4335, 6914, ...

Apocalypse Revealed 657, 658

Show Unpublished Work(s)翻译:
分享: