עמוס第7章:5

研究内在含义

Hebrew: Modern     

← עמוס第7章:4    全篇    עמוס第7章:6 →

5 ואמר אדני יהוה חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא׃

   研究内在含义
斯威登堡著作参考

从斯威登堡的著作主要解释:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 207

跳到类似的圣经经文

BaMidbar 14:19

Yechezchial 9:8

词/短语解释

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

为家长和老师提供的资源

此处列出的文件由我们在新耶路撒冷总教会的朋友提供。 您可以按照此链接搜索/浏览所有文件。


 The Prophet Amos
Worship Talk | Ages 7 - 14


翻译: