Shoftim第17章

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)

研究内在含义

← Shoftim第16章   Shoftim第18章 →

1 ויהי־איש מהר־אפרים ושמו מיכיהו׃

2 ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח־לך [כ= ואתי] [ק= ואת] אלית וגם אמרת באזני הנה־הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה׃

3 וישב את־אלף־ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את־הכסף ליהוה מידי לבני לעשות פסל ומסכה ועתה אשיבנו לך׃

4 וישב את־הכסף לאמו ותקח אמו מאתים כסף ותתנהו לצורף ויעשהו פסל ומסכה ויהי בבית מיכיהו׃

5 והאיש מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים וימלא את־יד אחד מבניו ויהי־לו לכהן׃

6 בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה׃ ף

7 ויהי־נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר־שם׃

8 וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא ויבא הר־אפרים עד־בית מיכה לעשות דרכו׃

9 ויאמר־לו מיכה מאין תבוא ויאמר אליו לוי אנכי מבית לחם יהודה ואנכי הלך לגור באשר אמצא׃

10 ויאמר לו מיכה שבה עמדי והיה־לי לאב ולכהן ואנכי אתן־לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי׃

11 ויואל הלוי לשבת את־האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו׃

12 וימלא מיכה את־יד הלוי ויהי־לו הנער לכהן ויהי בבית מיכה׃

13 ויאמר מיכה עתה ידעתי כי־ייטיב יהוה לי כי היה־לי הלוי לכהן׃

← Shoftim第16章   Shoftim第18章 →
研究内在含义

本章评论:

故事:

从斯威登堡的著作的解释和参考:

Arcana Coelestia 2598, 3704, 4111

Heaven and Hell 324

Show Unpublished Work(s)


Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 2


翻译:
分享: