Yechezchial第46章

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)

研究内在含义

← Yechezchial第45章   Yechezchial第47章 →

1 כה־אמר אדני יהוה שער החצר הפנימית הפנה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח׃

2 ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ ועמד על־מזוזת השער ועשו הכהנים את־עולתו ואת־שלמיו והשתחוה על־מפתן השער ויצא והשער לא־יסגר עד־הערב׃

3 והשתחוו עם־הארץ פתח השער ההוא בשבתות ובחדשים לפני יהוה׃

4 והעלה אשר־יקרב הנשיא ליהוה ביום השבת ששה כבשים תמיםם ואיל תמים׃

5 ומנחה איפה לאיל ולכבשים מנחה מתת ידו ושמן הין לאיפה׃

6 וביום החדש פר בן־בקר תמיםם וששת כבשם ואיל תמיםם יהיו׃

7 ואיפה לפר ואיפה לאיל יעשה מנחה ולכבשים כאשר תשיג ידו ושמן הין לאיפה׃

8 ובבוא הנשיא דרך אולם השער יבוא ובדרכו יצא׃

9 ובבוא עם־הארץ לפני יהוה במועדים הבא דרך־שער צפון להשתחות יצא דרך־שער נגב והבא דרך־שער נגב יצא דרך־שער צפונה לא ישוב דרך השער אשר־בא בו כי נכחו [כ= יצאו] [ק= יצא]׃

10 והנשיא בתוכם בבואם יבוא ובצאתם יצאו׃

11 ובחגים ובמועדים תהיה המנחה איפה לפר ואיפה לאיל ולכבשים מתת ידו ושמן הין לאיפה׃ ס

12 וכי־יעשה הנשיא נדבה עולה או־שלמים נדבה ליהוה ופתח לו את־השער הפנה קדים ועשה את־עלתו ואת־שלמיו כאשר יעשה ביום השבת ויצא וסגר את־השער אחרי צאתו׃

13 וכבש בן־שנתו תמים תעשה עולה ליום ליהוה בבקר בבקר תעשה אתו׃

14 ומנחה תעשה עליו בבקר בבקר ששית האיפה ושמן שלישית ההין לרס את־הסלת מנחה ליהוה חקות עולם תמיד׃

15 [כ= ועשו] [ק= יעשו] את־הכבש ואת־המנחה ואת־השמן בבקר בבקר עולת תמיד׃ ף

16 כה־אמר אדני יהוה כי־יתן הנשיא מתנה לאיש מבניו נחלתו היא לבניו תהיה אחזתם היא בנחלה׃

17 וכי־יתן מתנה מנחלתו לאחד מעבדיו והיתה לו עד־שנת הדרור ושבת לנשיא אך נחלתו בניו להם תהיה׃

18 ולא־יקח הנשיא מנחלת העם להונתם מאחזתם מאחזתו ינחל את־בניו למען אשר לא־יפצו עמי איש מאחזתו׃

19 ויביאני במבוא אשר על־כתף השער אל־הלשכות הקדש אל־הכהנים הפנות צפונה והנה־שם מקום [כ= בירכתם] [ק= בירכתים] ימה׃ ס

20 ויאמר אלי זה המקום אשר יבשלו־שם הכהנים את־האשם ואת־החטאת אשר יאפו את־המנחה לבלתי הוציא אל־החצר החיצונה לקדש את־העם׃

21 ויוציאני אל־החצר החיצנה ויעבירני אל־ארבעת מקצועי החצר והנה חצר במקצע החצר חצר במקצע החצר׃

22 בארבעת מקצעות החצר חצרות קטרות ארבעים ארך ושלשים רחב מדה אחת לארבעתם מהקצעות׃

23 וטור סביב בהם סביב לארבעתם ומבשלות עשוי מתחת הטירות סביב׃

24 ויאמר אלי אלה בית המבשלים אשר יבשלו־שם משרתי הבית את־זבח העם׃

← Yechezchial第45章   Yechezchial第47章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 169

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 1250, 2788, 2830, 2851, 2928, 3708, 3858 ...

Apocalypse Revealed 36, 191, 861, 904, 945

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

The Lord 52

Heaven and Hell 171, 197

Show Unpublished Work(s)


bible.biblestudy.commentarywithdoc

Bible Study Notes Volume 4


翻译:
分享: