Yechezchial第45章

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)

研究内在含义

← Yechezchial第44章   Yechezchial第46章 →

1 ובהפילכם את־הארץ בנחלה תרימו תרומה ליהוה קדש מן־הארץ ארך חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרה אלף קדש־הוא בכל־גבולה סביב׃

2 יהיה מזה אל־הקדש חמש מאות בחמש מאות מרבע סביב וחמשים אמה מגרש לו סביב׃

3 ומן־המדה הזאת תמוד ארך [כ= חמש] [ק= חמשה] ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים ובו־יהיה המקדש קדש קדשים׃

4 קדש מן־הארץ הוא לכהנים משרתי המקדש יהיה הקרבים לשרת את־יהוה והיה להם מקום לבתים ומקדש למקדש׃

5 וחמשה ועשרים אלף ארך ועשרת אלפים רחב [כ= יהיה] [ק= והיה] ללוים משרתי הבית להם לאחזה עשרים לשכת׃

6 ואחזת העיר תתנו חמשת אלפים רחב וארך חמשה ועשרים אלף לעמת תרומת הקדש לכל־בית ישראל יהיה׃

7 ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחזת העיר אל־פני תרומת־הקדש ואל־פני אחזת העיר מפאת־ים ימה ומפאת־קדמה קדימה וארך לעמות אחד החלקים מגבול ים אל־גבול קדימה׃

8 לארץ יהיה־לו לאחזה בישראל ולא־יונו עוד נשיאי את־עמי והארץ יתנו לבית־ישראל לשבטיהם׃ ס

9 כה־אמר אדני יהוה רב־לכם נשיאי ישראל חמס ושד הסירו ומשפט וצדקה עשו הרימו גרשתיכם מעל עמי נאם אדני יהוה׃

10 מאזני־צדק ואיפת־צדק ובת־צדק יהי לכם׃

11 האיפה והבת תכן אחד יהיה לשאת מעשר החמר הבת ועשירת החמר האיפה אל־החמר יהיה מתכנתו׃

12 והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם׃

13 זאת התרומה אשר תרימו ששית האיפה מחמר החטים וששיתם האיפה מחמר השערים׃

14 וחק השמן הבת השמן מעשר הבת מן־הכר עשרת הבתים חמר כי־עשרת הבתים חמר׃

15 ושה־אחת מן־הצאן מן־המאתים ממשקה ישראל למנחה ולעולה ולשלמים לכפר עליהם נאם אדני יהוה׃

16 כל העם הארץ יהיו אל־התרומה הזאת לנשיא בישראל׃

17 ועל־הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך בחגים ובחדשים ובשבתות בכל־מועדי בית ישראל הוא־יעשה את־החטאת ואת־המנחה ואת־העולה ואת־השלמים לכפר בעד בית־ישראל׃ ס

18 כה־אמר אדני יהוה בראשון באחד לחדש תקח פר־בן־בקר תמים וחטאת את־המקדש׃

19 ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל־מזוזת הבית ואל־ארבע פנות העזרה למזבח ועל־מזוזת שער החצר הפנימית׃

20 וכן תעשה בשבעה בחדש מאיש שגה ומפתי וכפרתם את־הבית׃

21 בראשון בארבעה עשר יום לחדש יהיה לכם הפסח חג שבעות ימים מצות יאכל׃

22 ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל־עם הארץ פר חטאת׃

23 ושבעת ימי־החג יעשה עולה ליהוה שבעת פרים ושבעת אילים תמיםם ליום שבעת הימים וחטאת שעיר עזים ליום׃

24 ומנחה איפה לפר ואיפה לאיל יעשה ושמן הין לאיפה׃

25 בשביעי בחמשה עשר יום לחדש בחג יעשה כאלה שבעת הימים כחטאת כעלה וכמנחה וכשמן׃ ס

← Yechezchial第44章   Yechezchial第46章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 168

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 576, 2830, 2928, 2959, 3104, 3858, 4482 ...

Apocalypse Revealed 36, 191, 610, 861, 904, 945

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

The Lord 52

Heaven and Hell 171, 197

Show Unpublished Work(s)


bible.biblestudy.commentarywithdoc

Bible Study Notes Volume 4


翻译:
分享: