Yechezchial第35章

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)

研究内在含义

← Yechezchial第34章   Yechezchial第36章 →

1 ויהי דבר־יהוה אלי לאמר׃

2 בן־אדם שים פניך על־הר שעיר והנבא עליו׃

3 ואמרת לו כה אמר אדני יהוה הנני אליך הר־שעיר ונטיתי ידי עליך ונתתיך שממה ומשמה׃

4 עריך חרבה אשים ואתה שממה תהיה וידעת כי־אני יהוה׃

5 יען היות לך איבת עולם ותגר את־בני־ישראל על־ידי־חרב בעת אידם בעת עון קץ׃

6 לכן חי־אני נאם אדני יהוה כי־לדם אעשך ודם ירדפך אם־לא דם שנאת ודם ירדפך׃

7 ונתתי את־הר שעיר לשממה ושממה והכרתי ממנו עבר ושב׃

8 ומלאתי את־הריו חלליו גבעותיך וגאותיך וכל־אפיקיך חללי־חרב יפלו בהם׃

9 שממות עולם אתנך ועריך לא [כ= תישבנה] [ק= תשבנה] וידעתם כי־אני יהוה׃

10 יען אמרך את־שני הגוים ואת־שתי הארצות לי תהיינה וירשנוה ויהוה שם היה׃

11 לכן חי־אני נאם אדני יהוה ועשיתי כאפך וכקנאתך אשר עשיתה משנאתיך בם ונודעתי בם כאשר אשפטך׃

12 וידעת כי־אני יהוה שמעתי את־כל־נאצותיך אשר אמרת על־הרי ישראל לאמר [כ= שממה] [ק= שממו] לנו נתנו לאכלה׃

13 ותגדילו עלי בפיכם והעתרתם עלי דבריכם אני שמעתי׃ ס

14 כה אמר אדני יהוה כשמח כל־הארץ שממה אעשה־לך׃

15 כשמחתך לנחלת בית־ישראל על אשר־שממה כן אעשה־לך שממה תהיה הר־שעיר וכל־אדום כלה וידעו כי־אני יהוה׃ ף

← Yechezchial第34章   Yechezchial第36章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 158

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 1066, 3322, 4240, 7673

The Lord 28

Show Unpublished Work(s)

Bible Studies:

Mountains in Scripture翻译:
分享: