Shemot第27章

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)

研究内在含义

← Shemot第26章   Shemot第28章 →

1 ועשית את־המזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו׃

2 ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת׃

3 ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל־כליו תעשה נחשת׃

4 ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על־הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו׃

5 ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח׃

6 ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת׃

7 והובא את־בדיו בטבעת והיו הבדים על־שתי צלעת המזבח בשאת אתו׃

8 נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו׃ ס

9 ועשית את חצר המשכן לפאת נגב־תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת׃

10 ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃

11 וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך [כ= ועמדו] [ק= ועמודיו] עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃

12 ורחב החצר לפאת־ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה׃

13 ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה׃

14 וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃

15 ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃

16 ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה׃

17 כל־עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת׃

18 ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת׃

19 לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל־יתדתיו וכל־יתדת החצר נחשת׃ ס

20 ואתה תצוה את־בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד׃

21 באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על־העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד־בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל׃ ס

← Shemot第26章   Shemot第28章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Arcana Coelestia 9710, 9711, 9712

本章评论:

故事:
翻译:
分享: