Shemot第24章

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)

研究内在含义

← Shemot第23章   Shemot第25章 →

1 ואל־משה אמר עלה אל־יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק׃

2 ונגש משה לבדו אל־יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו׃

3 ויבא משה ויספר לעם את כל־דברי יהוה ואת כל־המשפטים ויען כל־העם קול אחד ויאמרו כל־הדברים אשר־דבר יהוה נעשה׃

4 ויכתב משה את כל־דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל׃

5 וישלח את־נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים׃

6 ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על־המזבח׃

7 ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר־דבר יהוה נעשה ונשמע׃

8 ויקח משה את־הדם ויזרק על־העם ויאמר הנה דם־הברית אשר כרת יהוה עםכם על כל־הדברים האלה׃

9 ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל׃

10 ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר׃

11 ואל־אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את־האלהים ויאכלו וישתו׃ ס

12 ויאמר יהוה אל־משה עלה אלי ההרה והיה־שם ואתנה לך את־לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם׃

13 ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל־הר האלהים׃

14 ואל־הזקנים אמר שבו־לנו בזה עד אשר־נשוב אליכם והנה אהרן וחור עםכם מי־בעל דברים יגש אלהם׃

15 ויעל משה אל־ההר ויכס העןן את־ההר׃

16 וישכן כבוד־יהוה על־הר סיני ויכסהו העןן ששת ימים ויקרא אל־משה ביום השביעי מתוך העןן׃

17 ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל׃

18 ויבא משה בתוך העןן ויעל אל־ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה׃ ף

← Shemot第23章   Shemot第25章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Arcana Coelestia 9370

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 666, 921, 1001, 1038, 1298, 1530, 1736 ...

Apocalypse Revealed 336, 348, 379, 529

The Lord 39

Life 59, 60

True Christian Religion 706

Show Unpublished Work(s)
翻译:
分享: