Shemot第11章

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)

研究内在含义

← Shemot第10章   Shemot第12章 →

1 ויאמר יהוה אל־משה עוד נגע אחד אביא על־פרעה ועל־מצרים אחרי־כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה׃

2 דבר־נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי־כסף וכלי זהב׃

3 ויתן יהוה את־חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי־פרעה ובעיני העם׃ ס

4 ויאמר משה כה אמר יהוה כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים׃

5 ומת כל־בכור בארץ מצרים מבכור פרעה הישב על־כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה׃

6 והיתה צעקה גדלה בכל־ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף׃

7 ולכל בני ישראל לא יחרץ־כלב לשנו למאיש ועד־בהמה למען תדעון אשר יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל׃

8 וירדו כל־עבדיך אלה אלי והשתחוו־לי לאמר צא אתה וכל־העם אשר־ברגליך ואחרי־כן אצא ויצא מעם־פרעה בחרי־אף׃ ס

9 ויאמר יהוה אל־משה לא־ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים׃

10 ומשה ואהרן עשו את־כל־המפתים האלה לפני פרעה ויחזק יהוה את־לב פרעה ולא־שלח את־בני־ישראל מארצו׃ ף

← Shemot第10章   Shemot第12章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Arcana Coelestia 7763

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 1551, 1851, 2353, 2588, 3325, 4335, 6914 ...

Apocalypse Revealed 657, 658

Show Unpublished Work(s)
翻译:
分享: