Deuteronomy第4章

Danish

研究内在含义

← Deuteronomy第3章   Deuteronomy第5章 →

1 Og nu, Israel! Hør de Anordninger og Lovbud, som jeg vil lære eder at holde, for at I kan blive i Live og komme ind og tage det Land i Besiddelse, som HE EN, eders Fædres Gud, vil give eder.

2 I må hverken lægge noget til eller trække noget fra, hvad jeg byder eder, men I skal holde HE EN eders Guds Bud, som jeg pålægger eder.

3 I har med egne Øjne set, hvad HE EN gjorde i Anledning af Ba'al Peor: Hver eneste Mand, som fulgte Ba'al Peor, udryddede HE EN din Gud af din Midte.

4 Men I, som holdt fast ved HE EN eders Gud, er alle i Live den Dag i Dag.

5 Se, jeg har lært eder Anordninger og Lovbud, således som HE EN min Gud har pålagt mig, for at I skal handle derefter i det Land, I skal ind og tage i Besiddelse;

6 hold dem og følg dem! Thi det skal være eders Visdom og eders Kløgt i de andre Folks Øjne. Når de hører om alle disse Anordninger, skal de sige: "Sandelig, det er et vist og klogt Folk, dette store Folk!"

7 Thi hvor er der vel et stort Folk, som har Guder, der kommer til det, således som HE EN vor Gud gør det, når vi kalder på ham;

8 og hvor er der vel et stort Folk, der har så retfærdige Anordninger og Lovbud som hele denne Lov, jeg forelægger eder i Dag?

9 Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare på dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke viger fra dit Hjerte, så længe du lever; og du skal fortælle dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.

10 Glem ikke den Dag, du stod for HE EN din Guds Åsyn ved Horeb, da HE EN sagde til mig: "Kald mig Folket sammen, for at jeg kan kundgøre dem mine Ord, så de kan lære at frygte mig, så længe de lever på Jorden, og lære deres Sønner det samme!"

11 Da trådte I frem og stod ved Bjergets Fod, medens Bjerget brændte i lys Lue helt ind i Himmelen, hylet i Mørke, Skyer og Mulm;

12 og da HE EN talede til eder ud fra Ilden, hørte I kun Ordene, men nogen Skikkelse så I ikke, kun en øst fornam I.

13 Da kundgjorde han eder sin Pagt, som han bød eder at holde, de ti Ord, og han skrev dem på to Stentavler.

14 Og mig bød HE EN dengang at lære eder Anordninger og Lovbud, som I skulde overholde idet Land, I nu skal over og tage i Besiddelse.

15 Eftersom I ikke så nogen Skikkelse, dengang HE EN talede til eder på Horeb ud fra Ilden, så vogt eder nu omhyggeligt for

16 at handle så ryggesløst, at I laver eder et Gudebillede, en Stenstøtte i en eller anden Skikkelse, enten det nu er et Afbillede af en Mand eller en Kvinde

17 eller et Afbillede af et eller andet Dyr, der lever på Jorden, eller et Afbillede af en eller anden vinget Fugl, der flyver under Himmelen,

18 eller et Afbillede af et eller andet Kryb, der kryber på Jorden, eller et Afbillede af en eller anden Fisk i Vandet under Jorden;

19 og når du løfter dit Blik til Himmelen og ser Solen og Månen og Stjernerne, hele Himmelens Hær, så vogt dig for at lade dig forføre til at tilbede og dyrke dem. Thi HE EN din Gud har tildelt alle de andre Folk under hele Himmelen dem;

20 men eder tog HE EN og førte ud af Smelteovnen, af Ægypten, for at I skulde være hans Ejendomsfolk, som I nu er.

21 Men HE EN blev vred på mig for eders Skyld og svor, at jeg ikke skulde komme over Jordan ind i det herlige Land, som HE EN din Gud vil give dig i Eje,

22 thi jeg skal dø i Landet her; jeg skal ikke komme over Jordan, men I skal komme over og tage dette herlige Land i Besiddelse.

23 Så vogt eder for at glemme HE EN eders Guds Pagt, som han sluttede med eder, og for at lave eder noget Gudebillede i Skikkelse af noget som helst, HE EN din Gud har forbudt dig

24 Thi HE EN din Gud er en fortærende Ild, en nidkær Gud!

25 Når du får Børn og Børnebørn, og I bliver gamle i Landet, og I da handler så ryggesløst, at I laver eder Gudebilleder i en eller anden Skikkelse og gør, hvad der er ondt i HE EN din Guds Øjne, så at I fortørner ham,

26 så kalder jeg i Dag Himmelen og Jorden til Vidne imod eder på, at I hastigt skal blive udryddet af det Land, I skal over Jordan og tage i Besiddelse; I skal ikke få noget langt Liv der, men visselig gå til Grunde;

27 og HE EN vil splitte eder mellem Folkene, og kun nogle få af eder skal blive tilbage blandt de Folkeslag, HE EN driver eder hen iblandt.

28 Der skal I komme til at dyrke Guder, der er Menneskehænders Værk, Træ og Sten, som hverken kan se eller høre, spise eller lugte!

29 Der skal I så søge HE EN din Gud, og du skal finde ham, når du søger ham af hele dit Hjerte og hele din Sjæl.

30 I de kommende Dage, når du er i Nød, og alle disse Ting kommer over dig, skal du vende om til HE EN din Gud og adlyde hans øst.

31 Thi en barmhjertig Gud er HE EN din Gud; han slipper dig ikke og lader dig ikke gå til Grunde og glemmer ikke Pagten med dine Fædre, som han tilsvor dem.

32 Thi gransk dog i de henfarne Tider, der gik forud for dig, lige fra den Tid af da Gud skabte Menneskene på Jorden, og fra den ene Ende af Himmelen til den anden, om der er sket noget så stort som dette, eller om dets Lige er hørt.

33 Har noget Folk hørt Guds øst ud fra Ilden, således som du hørte det, og levet?

34 Eller har nogen Gud søgt at komme og hente sig et Folk midt ud af et andet Folk ved Prøvelser, Tegn og Undere, ved Krig, med stærk Hånd og udstrakt Arm og store ædsler, således som du med egne Øjne så HE EN eders Gud gøre med eder i Ægypten?

35 Du fik det at se, for at du skulde vide, af HE EN og ingen anden er Gud.

36 Fra Himmelen lod han dig høre sin øst for at undervise dig, og på Jorden lod han dig se sin store Ild, og hans Ord hørte du ud fra Ilden.

37 Og fordi han elskede dine Fædre og udvalgte deres Afkom efter dem og selv førte dig ud af Ægypten ved sin store Vælde

38 for at drive Folk bort foran dig, der er større og mægtigere end du selv, og lade dig komme ind i deres Land og give dig det i Eje, som det nu er sket,

39 derfor skal du i Dag vide og lægge dig på Sinde, at HE EN og ingen anden er Gud oppe i Himmelen og nede på Jorden.

40 Og du skal holde hans Anordninger og Bud, som jeg pålægger dig i Dag, for at det kan gå dig og dine Børn efter dig vel, og for at du alle Dage kan leve længe i det Land, HE EN din Gud giver dig!

41 På den Tid udskilte Moses tre Byer hinsides Jordan, på den østre Side,

42 som Tilflugtsteder for Manddrabere, der uforsætligt slår et andet Menneske ihjel uden i Forvejen at have båret Nag til ham, for at de kan redde Livet ved at ty til en af disse Byer,

43 nemlig Bezer i Ørkenen på Højsletten for ubeniterne, amot i Gilead for Gaditerne og Golan i Basan for Manassiterne.

44 Dette er den Lov, Moses forelagde Israelitterne.

45 Dette er de Vidnesbyrd, Anordninger og Lovbud, Moses kundgjorde Israelitterne, da de drog bort fra Ægypten,

46 hinsides Jordan i Dalen lige for Bet Peor i det Land, der havde tilhørt Amoriterkongen Sihon, som boede i Hesjbon, og som Moses og Israelitterne havde slået, da de drog bort fra Ægypten.

47 De havde erobret hans og Kong Og af Basans Land, de to Amoriterkonger hinsides Jordan, på den østre Side,

48 fra Aroer ved Arnonflodens Bred til Sirjons Bjerg, det er Hermon,

49 tillige med hele Arabalavningen hinsides Jordan, på den østre Side, lige til Arabahavet neden for Pisgas Skrænter.

← Deuteronomy第3章   Deuteronomy第5章 →
研究内在含义

本章评论:

故事:

从斯威登堡的著作的解释和参考:

Arcana Coelestia 666, 1288, 1861, 2441, 2842, 4197, 6804 ...

Apocalypse Revealed 53, 101, 216, 447, 468, 503, 529 ...

Life 59, 60, 61

Heaven and Hell 122

Show Unpublished Work(s)
翻译:
分享: